25October2021

You are here: Home CONFERENCE PAST FORUMS 2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛ 27/11/2013 Work Shop

Work-shop:

Πρότυπα και Τεχνολογίες Εξοικονόμησης

 

02

 

04Ο κ. Βασίλης Νικολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Intelen, παρουσίασε την πορεία και το έργο της Intelen, η οποία ξεκίνησε από την ερευνητική προσπάθεια μιας ομάδας διδακτόρων του ΕΜΠ πάνω στη σύγκλιση της πληροφορικής με την ενέργεια και στόχευε στη μέτρηση και αξιολόγηση των ενεργειακών δεδομένων. Η Intelen είναι μια εταιρεία που μετρά ενεργειακά δεδομένα, από την απόδοση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου μέχρι την κατανάλωση των ηλεκτρικών μονάδων ενός κτιρίου και αναλύει αλγόριθμους και τεχνολογίες με τελικό σκοπό την παροχή λύσεων σε ενεργειακούς χρήστες. Η εταιρεία εισήλθε στην αγορά το 2011, έχει έδρα στην Αμερική και μολονότι συνεργάζεται με εταιρείες ESCO, το δικό της αντικείμενο είναι διαφορετικό καθώς αφορά την αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων καθώς και την πρόβλεψη και αξιολόγηση των προτεινόμενων λύσεων που οι ESCO εν τέλει θα αναλάβουν να υλοποιήσουν. Η Intelen, τόνισε ο κ. Νικολόπουλος, αναπτύσσει μοντέλα που συσχετίζουν τις κλιματολογικές συνθήκες, τα υλικά και τις ανθρώπινες συμπεριφορές προκειμένου να αξιολογήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα ενός κτιρίου: π.χ. μετρά τι ενεργειακή επιβάρυνση συνεπάγεται το να αφήνεις ανοικτό ένα παράθυρο σε μια αίθουσα που κλιματίζεται. «Μπαίνουμε στη δεκαετία των ευφυών μετρητών. Τα δεδομένα θα αυξάνονται συνέχεια και θα υπάρχει ανάγκη για ανάλυση και συσχέτιση δεδομένων, για ανάπτυξη μοντέλων και για παροχή πληροφοριακού υλικού. Αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς, έχουμε πλέον εμπειρία τριών ετών στη μέτρηση και διαθέτουμε πολλούς μεγάλους πελάτες σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική», κατέληξε ο κ. Νικολόπουλος.

 

06Ο κ. Γεώργιος Μπαμόπουλος, διευθυντής προβολής και πληροφόρησης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ, περιέγραψε το ρόλο του ΕΛΟΤ και των προτύπων και αναφέρθηκε εκτεταμένα στις βασικές εξελίξεις των προτύπων ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Ο ΕΛΟΤ είναι ο ελληνικός φορέας τυποποίησης, είναι πιστοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ μαζί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης συναποτελούν το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) που βρίσκεται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Τα βασικά κριτήρια με τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις οι φορείς της τυποποίησης, είπε ο κ. Μπαμόπουλος, είναι η διαφάνεια, η δυνατότητα συμμετοχής όλων και μάλιστα η ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρότερων ή ασθενέστερων μερών, η αμεροληψία της διαδικασίας και η μέριμνα για τη συναίνεση των ενδιαφερομένων, η αποτελεσματικότητα με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και η συνοχή με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων ώστε να είναι συμβατά με άλλα πρότυπα και μεταξύ τους. Για την ενεργειακή διαχείριση, πρόσθεσε, υπάρχουν ειδικά πρότυπα, εκ των οποίων το πιο γνωστό είναι το ΕΛΟΤ 50001. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει γενικότερα πλήθος προτύπων σχετικά με την ενέργεια που είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας, αλλά όλα αυτά τα πρότυπα μπορούν, εφόσον υπάρχουν εθνικές απαιτήσεις, να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε χώρας. Κι αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα οφείλει να συμμορφώνεται αλλά και να αξιοποιεί ή και να συνδιαμορφώνει αυτά τα πλαίσια προτύπων, κατέληξε ο κ. Μπαμόπουλος.

 

 

07Ο κ. Παντελής Πατενιώτης, εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης, του κύριου υλικού που χρησιμοποιείται για τη εξωτερική θερμομόνωση, εστίασε στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Με δεδομένη την υψηλή εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας και τη μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη σε σχέση με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει υψηλούς στόχους εξοικονόμησης της ενέργειας, και οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν και τη διαχείριση κτιρίων, τόνισε ο κ. Πατενιώτης. Στην Ευρώπη, τα κτίρια πραγματοποιούν το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης ενώ στην Ελλάδα το 60% και αυτό ήδη μας δείχνει πως, αν μη τι άλλο, έχουμε ως χώρα σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτίρια. Μπορούμε συνεπώς να κάνουμε εξοικονόμηση με αλλαγές των τρόπων θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού. Μπορούμε να κάνουμε εξοικονόμηση και μέσω των υλικών που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές και τα οποία πρέπει πλέον, ως εκ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να σημαίνονται με πληροφορίες που αφορούν τις ενεργειακές επιδόσεις τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ορίζεται στην Ευρώπη και πού βρισκόμαστε εμείς ως χώρα, συνέχισε ο κ. Πατενιώτης. Οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων για παράδειγμα θεσπίζουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι δημόσιοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, προϊόντα και υπηρεσίες και να ανακαινίζουν κάθε χρόνο το 3% του κτιριακού τους αποθέματος, ότι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι υποχρεωμένες να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο κάθε τρία χρόνια, και ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους την ενεργειακή απόδοση όταν αποφασίζουν πώς και με ποιο κόστος θα διανέμεται ενέργεια στους τελικούς χρήστες. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες επίσης ορίζουν – κι αυτό έχει περάσει πλέον στην ελληνική νομοθεσία – ότι όλα τα κτίρια που θα κατασκευάζονται στο εξής υποχρεούνται να είναι ελάχιστης ή σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, να βασίζονται δηλαδή για τη λειτουργία τους στη χρήση ΑΠΕ, ενώ παρέχονται και κίνητρα για το σκοπό αυτό, με αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 10%, κατέληξε ο ομιλητής.

 

08«Η καθαρότερη μορφή ενέργειας είναι αυτή που εξοικονομείται, δηλαδή αυτή που δεν παράγεται καθόλου», είπε με νόημα κατόπιν ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, διευθύνων σύμβουλος της TUV Reinland. Ο κ. Μυλωνάκης παρουσίασε το νομοθετικό υπόβαθρο που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια, για τις ενεργειακές κλάσεις των υλικών και για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Το πλαίσιο αυτό επιβάλλει ρητά το σύστημα διαχείρισης της ενέργειας κατά ISO 50001 – ένα πρότυπο που ποσοτικοποιεί στόχους, σε αντιδιαστολή με τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν κυρίως ποιοτική χροιά, παρατήρησε ο κ. Μυλωνάκης. Το ISO 50001 αφορά την ανάπτυξη πολιτικής για αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας του συστήματος και όχι για μια ριζική αλλαγή, αλλά αποτελεί βαρύ σύστημα, γι’ αυτό δεν συμφέρει η εφαρμογή του σε ένα μικρό κτίριο• απευθύνεται ουσιαστικά στη βιομηχανία, τη ναυτιλία και τις μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν μια συνθετότητα (πχ. νοσοκομεία ή πανεπιστήμια), κατέληξε ο ομιλητής.

 

 

 

 Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Απόστολος Ευθυμιάδης, μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Μηχανολόγων ΤΕΕ

01